SCFA

School voor Comparatieve Filosofie, Antwerpen

Ontstaan en doelstelling

In 1990 ging, op initiatief van prof.dr. Ulrich Libbrecht, de 'School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw' van start. De ervaring bij het geven van lezingen in Vlaanderen en Nederland had hem geleerd hoe groot de belangstelling was voor verschillende denkwijzen en meer bepaald, voor de oosterse en westerse filosofische tradities die aan de grondslag daarvan liggen.

De bedoeling was op een kwalitatief hoog niveau in te gaan op deze belangstelling, door de vaak al te populaire literatuur over begrippen als Tao, yin-yang, gnostiek, ... enz. te vervangen door informatie op universitair niveau. Dit motiveerde ons tot het oprichten van een school met een dubbele doelstelling: in een eerste fase bijdragen tot een beter wederzijds begrip tussen Oost en West en, op een meer intellectueel niveau, een kwalitatief hoogstaand programma filosofie aanbieden aan een breed publiek.

Om aan deze doelstelling vorm te geven, sprak de School professoren en deskundigen aan uit Vlaamse en Nederlandse universiteiten en onderzoekcentra. Omwille van de bereikbaarheid voor Vlaanderen en Nederland werd, voor de zaterdagcursus en de seminaries de UIA (Universitaire Instelling Antwerpen / Wilrijk) als plaats van activiteit gekozen.

Het aanbod van de School is driedelig en bestaat uit (1) zaterdagcursussen, (2) seminaries, en (3) uitzonderlijke, eenmalige activiteiten.

'Ik ben een burger van de wereld' (Erasmus)

De vorige eeuw kende ontwikkelingen op wetenschappelijk, technologisch, economisch en politiek vlak, die geleid hebben tot ingrijpende veranderingen in de samenleving.
Het lijkt erop dat ook in de 21ste eeuw deze stroomversnelling zal aanhouden of zelfs zal toenemen. Deze veranderingen roepen vragen op waar oude zekerheden geen afdoend antwoord meer op hebben. Het verlies van de vanzelfsprekendheid speelt wellicht mee in de zoektocht van mensen naar nieuwe waarden en zekerheden en verklaart de toegenomen belangstelling voor filosofie.Als we vandaag spreken over filosofie, kunnen we ons niet langer beperken tot de westerse filosofie. Een algehele schaalvergroting als gevolg van toenemende transport- en communicatiemogelijkheden heeft ervoor gezorgd dat de wereld kleiner geworden is. Contacten met andere culturen zijn niet langer een vorm van exotisme, maar maken deel uit van ons dagelijks leven. Niet enkel op materieel vlak, maar ook op levensbeschouwelijk vlak worden we voortdurend geconfronteerd met waarden en ideeën die anders zijn dan de waarden en ideeën waarmee we vertrouwd zijn.

In onze geglobaliseerde wereld is een kennismaking met het denken van verschillende culturen, westerse en niet-westerse, dan ook een meerwaarde.

Het ideaal van de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht, stichter van SCFA, is wereldburgerschap op filosofisch vlak. Dit vraagt een openheid van geest en de bereidheid om los te laten. Een kennismaking met het denken van culturen die niet de onze zijn kan immers nieuwe perspectieven openen. Vertrouwde denkpatronen worden in vraag gesteld of in een nieuw daglicht geplaatst.

De School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen wil hierop inspelen. Filosofie mag niet opgesloten blijven in het academisch milieu. Anderzijds heeft niemand een boodschap aan een al te oppervlakkige popularisatie. Met deze school willen we een kwalitatief hoogstaand programma filosofie aanbieden aan al wie geïnteresseerd is.
Voorkennis of een vooropleiding zijn geen vereiste.

Het programma van SCFA omvat een curriculum van drie jaar dat een inleiding biedt in westerse en niet-westerse filosofieën en in het comparatieve denken. Daarnaast is er een themajaar dat ieder jaar een nieuw thema vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Als autonome vzw is SCFA in staat om voor elk onderwerp uitstekende docenten uit zowat alle universiteiten in België en Nederland aan te werven. Indien nodig worden bekwame docenten buiten de universiteit gezocht.
SCFA kiest bewust voor een brede, genuanceerde en pluralistische kijk op filosofie.

Sinds 2012 is er een samenwerkingsverband met het Centrum Pieter Gillis, het reflectiecentrum voor actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen.

Hieronder vindt u de folder van de school voor 2017.